ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 19
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 20
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 21
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 3,740,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 5,0000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 1,118.800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สำหรับเล่นกีฬาในร่ม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน 3,30
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร พิพิธภัณฑ์พืช
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : งบบริการวิชาการ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 67
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 30,0000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารราชพฤกษ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..