วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา / อัตลักษณ์ของนักเรียน / เอกลักษณ์ของโรงเรียน / วิสัยทัศน์

ปรัชญา

คุณธรรมนำ  กิจกรรมเด่น  เน้นวิชาการ
 

อัตลักษณ์ของนักเรียน

บุคลิกภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน    

บรรยากาศน่าเรียนรู้วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณธรรม พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทย