คณะผู้บริหาร

ดร.ขนิษฐ์ สุวรรณคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ชนกพร ธีระกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฐมวัยและบ้านสาธิต