ภาพกิจกรรม
โครงการหนูน้อยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 15 กันยายน 2565 ดร. ขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มอบรางวัลกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ โครงการหนูน้อยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
- ระดับบ้านสาธิตฯ - อนุบาล 1 ด.ช.ฐาวิศว์ พานิชย์ ชนะเลิศ
ด.ช.ชยพล มานะจิตต์ รองอันดับ 1
ด.ช.กงไกร สุขเสวก รองอันดับ 2
ด.ญ.กันต์ธิดา มะหาหมัด ชมเชย
ด.ช.บุญณภัทร ทองคำ ชมเชย ????อนุบาล 2 - อนุบาล 3 ด.ญ.พิชญดา เอียดใส อ.3/2 ชนะเลิศ
ด.ช.ปัชภณ มานะจิตต์ อ.2/2 รองชนะเลิศ 1
ด.ช.ภูเพชร แก้วรอด อ.3/1 รองชนะเลิศ 2
ด.ญ.ณฤดี ติณชาติอารักษ์ อ.2/2 ชมเชย
ด.ช.ปกรณ์ อวะภาค อ.3/1 ชมเชย
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ญ.วรัมมิกาพรรณ สุวัฒนกุลวงศ์ ป.1/1 ชนะเลิศ
ด.ญ.พสชนัน โชติพานิชย์ ป.2/2 รองอันดับ 1
ด.ญ.ณัฐธยาน์ วิทยปรัชญานันท์ป.2/1 รองอันดับ 2
ด.ญ.ชนิดาภา คชไกร ป.2/2 ชมเชย
ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ รัตนรุ่งโรจน์ ป.2/1 ชมเชย
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 4 ด.ญ.ปิ่นฤทัย กลับทับลัง ป.4/1 ชนะเลิศ
ด.ญ.เบญญาภา อินทร์จักร ป.3/2 รองอันดับ 1
ด.ญ.อาทิตยา ยิ้มวัลย์ ป.4/1 รองอันดับ 2
ด.ญ.ณัฐนันท์ บัวทอง ป.4/1 ชมเชย
ด.ญ.สิริกร รักษ์ทอง ป.4/2 ชมเชย
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ด.ญ.กัญญาภัค แสงแก้ว ป. 5/1 ชนะเลิศ
ด.ญ.ครองขวัญ จำนงภักดิ์ ป. 5/1 รองอันดับ 1
ด.ญ.ทักษอร สุวรรณชาต ป. 5/2 รองอันดับ 2
ด.ญ.สิริกร กาลดิษฐ ป.6/1 ชมเชย
ด.ญ.จิดาภา ชะแรราช ป.5/1 ชมเชย
 
 

โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2565,13:56   อ่าน 342 ครั้ง