ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.พรรณี ผุดเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

นางสาววรักษิณา หยดย้อย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประถม

ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

นางสาวรัศมิ์ดาว สุขมาตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฐมวัยและบ้านสาธิต