คณะผู้บริหาร

ดร.ขนิษฐ์ สุวรรณคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผศ.ชนกพร ธีระกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฐมวัยและบ้านสาธิต

อาจารย์ณัฐวดี คมประมูล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวสริตา พรหมพานิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายณรงค์กรณ์ จอนแจ้ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ เซียอ๋อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอาคารสถานที่และความปลอดภัย

นางอรัญญา นวลเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางสวาชนกกมล พร้อมมูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย

นางนัยยา สายสะโร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไปปฐมวัย

นางสาวนูรีมัน เจ๊ะเย๊ะ
เลขานุการฝ่ายวิชาการ