ปฐมวัย

นางร่มหล่ะ บินอะหลี

ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอรัญญา นวนเจริญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวชนกกมล พร้อมมูล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวศิริญญา ผ่องใส
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเมตตา จันทร์อ้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกุลวดี นิ่มคร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางนัยนา สายสะโร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวปริยา ศิริพานิช
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสุฑินี ศรีโยม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวกาญจนา นิลวุฒิ

นางสาวเรวดี สันติวิริยะกุล