กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชนะชัย แซ่ลิ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎อดุลย์ หวังจิ

นางสาวจุรีรัตน์ เกษเหมือน

นางสาวปวีณา อินทองช่วย