ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพงษ์พัฒน์ จาโร

นางสาวนูรีมัน เจ๊ะเย๊ะ

นายจิตติพงศ์ นาคเรือง