บุคลากรสายสนันสนุน

นางสาวภูริดา ทองไทย
นักวิชาการศึกษา

นางกนกวรรณ เซ่งเข็ม
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานธุรการ และงานสารบรรณ

นางสาวเสาวภาณี สุคันธ์กาญจน์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียน งบประมาณ และฝ่ายการเงิน

นางศิรินาถ กาญจนะ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ