บุคลากรสายสนันสนุน

นางสาวภูริดา ทองไทย
หัวหน้างาน/นักวิชาการศึกษา/ งานบริหารทั่วไป

นางสาวเสาวภาณี สุคันธ์กาญจน์
เจ้าหน้าที่ งบประมาณ และฝ่ายการเงิน

นางศิรินาถ กาญจนะ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานธุรการ และงานสารบรรณ

นางสาวธนภรณ์ แพรกทอง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ

นางสาวพชณา ปรีดาศักดิ์
นักโภชนาการ