พนักงานบริการ

นางบัวเรียม ขวัญย่อง

นางรัศมี ปั้นดี

นางกมลทิพย์ สายชนะพันธ์

นายสุชาติ แก้วอัมพร