เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน


เพลงมาร์ช  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

สาธิต ราชภัฏ สงขลา                     ทวีปัญญา ปราดเปรื่อง เรืองศักดิ์ศรี

พลานามัย สมบูรณ์ พูนทวี                     สามัคคี เลิศล้ำ เปี่ยมน้ำใจ

สำโรงเด่น ตระหง่านคง ดำรงมั่น       สร้างสรรค์ กิจกรรม นำสมัย

ศิลป์ กีฬา ดนตรี มีวินัย                         มุ่งสร้างไทย วัฒนา วิชาการ

            ราชภัฏ สงขลา สาธิตแกร่ง               สีขาวแดง งามสง่า กล้าหาญ

องอาจ ฉลาดเฉลียว เชี่ยวชาญ               แผ่ไพศาล ถิ่นไผทไชโย