บ้านสาธิตปฐมวัย

นางสาวอรอนงค์ ไชยแก้ว

หัวหน้าบ้านสาธิตปฐมวัย

นางสาวสาวิตตรี รัตนภูมิ

นางสาวจุติรัตน์ ไหมขาว