ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บ้านสาธิตปฐมวัย

นางสาวอรอนงค์ ไชยแก้ว

หัวหน้าบ้านสาธิต

นางสาวสาวิตตรี รัตนภูมิ

นางสาวจุติรัตน์ ไหมขาว

นางสาวชลธิดา ขุนภิบาล